projekt nr 16

16. Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin


Lokalizacja projektu

Gmina Świdnik, Ośrodek Terapii i Rozwoju - lokal wynajmowany od Gminy Świdnik; adres 21-040 Świdnik, ul. Hallera 9

Skrócony opis

„Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i ich rodzin” to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci w domu i szkole.

Opis projektu

Projekt"Dajmy im szansę-zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin" jest odpowiedzią na poważne problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym i szkolnym uczniów i ich rodzin:zaburzenia emocjonalne,zachowań(buntownicze,agresywne,antyspołeczne),trudności wychowawcze, zaburzenia funkcjonowania rodziny,zaburzenia psychosomatyczne,kryzysy sytuacyjne i rozwojowe, lęki.Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy.Projekt obejmuje indywidualne długoterminowe zajęcia terapeutyczne polegające na docieraniu do źródeł i mechanizmów trudności emocjonalnych,wychowawczych i szkolnych,umożliwi przeprowadzenie głębszych i bardziej trwałych zmian w funkcjonowaniu psychicznym dziecka;grupowe zajęcia terapeutyczne w formie warsztatów arteterapii opartych na technikach plastycznych pozwolą przełamać lęki społeczne,rozwinąć umiejętności współpracy w grupie,nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami;terapię rodzin i konsultacje dla rodziców,służące rozpoznawaniu szkodliwych mechanizmów funkcjonowania rodziny,niekorzystnych wzorców komunikacji i postaw rodzicielskich oraz pomocy we wprowadzeniu zmian w tych obszarach,konsultacje dla nauczycieli jako pomoc w utrwalaniu efektów terapii.Efekty zajęć terapeutycznych to: lepsze funkcjonowaniu w środowisku szkolnym,rówieśniczym,domowym,lepsze osiągnięcia w szkole,wzmocnienie poczucia własnej wartości,lepsze radzenie sobie ze stresem i emocjami,zwiększenie motywacji do podejmowania wartościowych aktywności,poprawa zachowania, poczucia odpowiedzialności za własne życie,nabycie umiejętności przełamywania lęków i trudności,poprawa funkcjonowania rodziny–prawidłowe postawy i umiejętności rodzicielskie,zdrowa komunikacja.Problem zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i szkolnym dzieci i młodzieży ma szeroki zasięg.Wg danych GUS do najczęstszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży należały zaburzenia zachowania i emocji.-37,1%Na terenie Gminy Świdnik skala problemu potwierdza się.Z praktyki terapeutycznej Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku wynika,że wśród uczniów zgłoszonych na terapię w 2018r. ponad 60 % wykazuje zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym.Sytuację potwierdzają pracownicy PPP w Świdniku oraz psychologowie i pedagodzy szkolni. Podłoże problemu jest złożone i wielowarstwowe. Główne przyczyny to:dysfunkcja rodzin-rodziny niepełne, zrekonstruowane, rozdzielone migracją za praca, deficyty rozwojowe i procesy społeczne:wirtualna rzeczywistość, deistytucjonalizacja,konsumpcjonizm,szybkie tempo życia.Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają zaniżone poczucie własnej wartości,częściej odczuwają smutek,beznadziejność,mają poczucie osamotnienia i zagubienia,częściej wykazują zaburzenia zachowań:agresja,impulsywność. Zanurzenie w rzeczywistości wirtualnej zaburza nawiązywanie zdrowych relacji i kontaktów w rzeczywistości,wzmacnia negatywne wzorce zachowań-cyberprzemoc.Konsekwencje zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym to trudności w nauce,problemy wychowawcze,obniżenie szans edukacyjnych,pogłębiająca się izolacja,co może doprowadzić do szukania wsparcia i akceptacji wśród destrukcyjnych grup,zwiększając ryzyko wystąpienia patologii społecznych,obciążając społeczeństwo.Działania projektowe znacznie ograniczą skalę niepokojących zjawisk i będą znaczącą pomocą dla rodziców i szkół w pełnieniu funkcji opiekuńczych,wychowawczych i edukacyjnych.

Uzasadnienie

Projekt Ośrodka Terapii i Rozwoju ”Dajmy im szansę zapewnia terapię dla dzieci i rodzin- specjalistyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych: nadmierna wrażliwość,zahamowania emocjonalne,brak wiary w swoje możliwości,brak motywacji, nadpobudliwość, brak odporności na stres,lęki społeczne,izolacja,kryzysy rozwojowe. Realizacja projektu jest ważna dla mieszkańców Świdnika ,ponieważ:skala problemów rośnie, gdyż wyzwaniom współczesnego,złożonego świata coraz trudniej sprostać i dorosłym i dzieciom.A zanurzenie w świecie wirtualnym pogłębia problemy i poczucie samotności, izolację, bezradność.Ponadto w Świdniku dostęp do bezpłatnej,specjalistycznej pomocy terapeutycznej jest ograniczony-projekt polepsza tę sytuację.Korzyści:uzyskanie bezpłatnej,profesjonalnej pomocy,bez oczekiwania w kolejce,czas zajęć dopasowany do możliwości rodziców i dzieci,terapia długoterminowa,prowadzona przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - 540 godz.x 90 zł48 600 zł
2Konsultacje dla rodziców - 25 godz. x 90 zł2 250 zł
3Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - 60 godz. x 100 zł6 000 zł
4Terapia rodzin - 50 godz. x 100 zł5 000 zł
5Konsultacje dla nauczycieli - 15 godz. x 90 zł1 350 zł
6Obsługa księgowa 3 600 zł
7Koordynowanie projektu1 500 zł
8Materiały plastyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych1 350 zł
9Materiały biurowe300 zł
10Poczęstunek w czasie wernisażu50 zł
Łącznie: 70 000 zł