projekt nr 19

19. Utworzenie “Strefy Sąsiada” – pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Świdniku.


Opis projektu

W oparciu o analizę otoczenia planowanego przedsięwzięcia oraz zdiagnozowane, w efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych, potrzeby lokalnej społeczności autor definiuje cel ogólny projektu, a mianowicie: utworzenie “Strefy Sąsiada” - przyjaznej zielonej przestrzeni, jako pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Świdniku. W szerszej projekcji doprecyzowują go cele cząstkowe na poziomie produktu i rezultatu, a także cele jakościowe projektu, a mianowicie:
1/cele na poziomie produktu:
-powstanie, zgodnie z  priorytetami miasta Świdnik, zróżnicowanej biologicznie strefy zieleni
w  miejscu nieużytków o skąpej szacie roślinnej;
-powstała, według profesjonalnej koncepcji,”Strefa Sąsiada” stanie się bazą dla realizacji działań lokalnych
i integracji społecznej.
2/cele na poziomie rezultatu,wynikające z funkcjonowania “Strefy Sąsiada”jako pierwszego MAL w Świdniku:
-podejmowanie wspólnych inicjatyw rekreacyjnych i animacyjnych na rzecz lokalnej społeczności;
-realizacja akcji pomocowych, co jest szczególnie cenne w zaawansowanych wiekowo społecznościach;
-rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za sprawy sąsiedzkie i wspólną przestrzeń;
-tworzenie i umacnianie dobrosąsiedzkich relacji, eliminujących obojętność czy niechęć;
-przeciwdziałanie izolacji i  anonimowości, wszechobecnym w  miastach;
-podejmowanie różnorodnych działań na rzecz promocji integracji społecznej, umacniającej
poczucie spokoju i bezpieczeństwa;
-realizowanie skutecznej promocji “Strefy Sąsiada”, jako pionierskiego przedsięwzięcia w  Regionie, która
z  jednej strony będzie impulsem do działania dla innych społeczności, z drugiej natomiast cennym
instrumentem promocji także miasta Świdnik.
3/cele jakościowe projektu:
-wzmocnienie statusu Świdnika w projekcji ogólnopolskiej jako miasta nowoczesnego i prospołecznego
w efekcie działań promocyjnych oraz wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi MAL w Polsce;
-zmiana postaw obywatelskich i ich utrwalanie w efekcie rozwijania w lokalnej społeczności i mieście idei
sąsiedzkości;
-budowa silnego i świadomego społeczeństwa poprzez wzmocnienie i aktywizację potencjału społecznego.
Harmonogram działań w planowanym przedsięwzięciu byłby realizowany następująco:
- II tura konsultacji społecznych nt. wizualizacji przestrzeni: marzec 2019 r.
-wykonanie koncepcji projektowej: marzec-kwiecień 2019 r.
-zakup sadzonek roślin i ich nasadzenie: kwiecień-maj 2019r.
-zamówienie usługi projekcji kina plenerowego: maj 2019r.
-zakupienie krzeseł i wykonanie tablicy informacyjnej “Strefy Sąsiada”: maj 2019r.
-uruchomienie “Strefy Sąsiada”: inauguracja działalności w dniu 28 maja 2019 r. w  Europejskim Dniu Sąsiada.
Wszystkie prace przy realizacji projektu, poza specjalistycznymi ( pkt. 1, 3, 6 i 7 kosztorysu) będą wykonane przez mieszkańców budynków Klonowa 12 i 14 oraz Akacjowa 17, jako ich wkład własny w realizację przedsięwzięcia.
Funkcjonowanie “Strefy Sąsiada” realizowałoby najpełniej ideę sąsiedzkości, stając się znanym już w dużych miastach w Polsce Miejscem Aktywności Lokalnej. Wstępne plany programowe zakładają organizację m.in.:
-okolicznościowych pikników;
-spotkań przy kawie dla wymiany informacji i bycia razem;
-spotkań przy muzyce i potańcówek;
-projekcji wybranych filmów, koncertów i programów;
-uruchomienia systemu wymiany przysług sąsiedzkich – bony na przysługi będą zamieszczane na tablicy
informacyjnej “Strefy Sąsiada”.

Uzasadnienie

Plan realizacji projektu “Utworzenie “Strefy Sąsiada” – pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Świdniku” powstał na bazie realistycznej koncepcji budowy pionierskiego miejsca w centrum miasta, w którym będą realizowane cenne społecznie inicjatywy i wydarzenia, przekładające sie długofalowo na potencjał lokalnej społeczności i miasta. Działalność “Strefy Sąsiada”, skutecznie rozpropagowana, będzie wymiernym narzędziem promocji Świdnika w Regionie i kraju. Dodatkowo celowość realizacji przedsięwzięcia uzasadnia jego spójność z horyzontalną polityką ochrony środowiska, a także ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, bowiem ściśle koresponduje z założeniami celu strategicznego 4 ”Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu

Opis lokalizacji

Na obszarze działki nr 1361/50, położonej pomiędzy posesjami Klonowa 12 i 14 oraz Akacjowa 17, a posesją Klonowa 14 A w Świdniku, opisanej w “Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik” jako teren zielony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie koncepcji projektowej przedsięwzięcia 4 000 zł
2zakup sadzonek drzew,krzewów i wieloletnich kwiatów wg koncepcji 10 000 zł
3usługi projekcji kina plenerowego: 1 seans w miesiącu w okresie V-VIII 2019 r. 25 000 zł
4 zakup krzeseł z regulowanym oparciem w ilości 40 szt. 15 000 zł
5zakup materiałów do wykonania biesiadnego kręgu 400 zł
6wykonanie trwałej tablicy informacyjnej “Strefy Sąsiada” z montażem 2 000 zł
7działania promocyjne projektu 3 000 zł