projekt nr 13

13. Edukacja moja pasja


Opis projektu

Projekt pt. „Edukacja moja pasja” jest bardzo ważny i potrzebny dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ma on na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z dziedzin: matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego. Jest to projekt, który ma rozwijać zainteresowania ucznia oraz ugruntowywać jego wiedzę, tak aby w przyszłości­­­­ mógł ją wykorzystać biorąc udział w konkursach, olimpiadach, sprawdzianach czy egzaminach. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich uczniów, w szczególności tych zdolnych, jak i  mających problemy w nauce. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych na różnych poziomach. Projekt ma również za zadanie podniesienie kluczowych kompetencji społecznych w ramach pracy w zespole, wspierać, motywować i i stymulować aktywności dzieci oraz ich rodziców w rozwijaniu zainteresowań.
Przyjęto stawkę 60 zł brutto (łącznie z kosztami pracodawcy za godzinę lekcyjna zajęć), możliwe jest też wynagradzanie nauczyciela zgodnie z jego godziną nadliczbową. W ramach projektu zostanie przeprowadzone 1000 godzin zajęć dla 50 grup po 20 godzin w grupie. Zajęcia będą realizowane w 2019 roku, w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Przewidziano 10% wartości projektu tj. 7000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, które pozostaną na wyposażeniu szkół. Przewidziano również niewielkie koszty 4,3% wartości projektu, tj. 3000 zł na jego obsługę (koordynator, obsługa księgowo- finansowa). Istnieje możliwość realizacji projektu poprzez zlecenie zadania organizacji pozarządowej lub przekazania środków do szkół.

Uzasadnienie

Projekt pt. „Edukacja moja pasja” jest szansą dla uczniów szkół podstawowych i średnich w Gminie Świdnik na rozwijanie swoich umiejętności oraz pasji z dziedzin matematyczno- przyrodniczych oraz językowych, a także pozwoli na budowanie własnej wartości i pewności siebie w oparciu o wiedzę, którą zdobywa uczeń, a która będzie przez ucznia wykorzystana na drodze do sukcesu i przyczyni się do rozwijania jego przyszłej kariery zawodowej. Projekt wzmocni w uczniu wiarę we własne siły, w siłę posiadanej wiedzy, zbuduje przekonanie, że jeśli spróbuję, to powinno być dobrze. Docelowo dostarczy na świdnicki rynek pracy osoby lepiej wykształcone, ukierunkowane na twórcze i aktywne działanie, odpowiedzialne za rozwój swój i innych, przygotowane do pracy w zespole.

Opis lokalizacji

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli na terenie szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe rodzaje zajęć zostaną określone po przeprowadzeniu ponownej diagnozy i po konsultacjach z dyrektorami szkół.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Prowadzenie zajęć (1000 godzin) przez nauczycieli 60 zł godzina 60 000 zł
22. Zakup pomocy dydaktycznych 7 000 zł
33. Koordynacja projektu 1 500 zł
44. Obsługa księgowo-rachunkowa 1 500 zł