projekt nr 11

11. Dajmy im szansę III- zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin


Opis projektu

Projekt”Dajmy im szansę III -zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” jest odpowiedzią na poważne problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i szkolnym uczniów i ich rodzin:zaburzenia emocjonalne,zachowania(antyspołeczne,buntownicze,agresja),trudności wychowawcze,zaburzenia funkcjonowania rodziny,zaburzenia psychosomatyczne,kryzysy sytuacyjne i rozwojowe,fobie.Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy.Projekt obejmuje:indywidualne,długoterminowe zajęcia terapeutyczne polegające na docieraniu do źródeł i mechanizmów trudności emocjonalnych,wychowawczych i szkolnych,umożliwi przeprowadzenie głębszych i bardziej trwałych zmian w funkcjonowaniu psychicznym dziecka;grupowe zajęcia terapeutyczne w formie warsztatów arteterapii opartych na technikach plastycznych o funkcji terapeutycznej-pozwolą przełamać lęki społeczne,rozwinąć umiejętności współpracy w grupie,nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami;terapię rodzin i konsultacje dla rodziców-służące rozpoznawaniu szkodliwych mechanizmów funkcjonowania rodziny,niekorzystnych wzorców komunikacji i postaw rodzicielskich oraz pomocy we wprowadzeniu zmian w tych obszarach;konsultacje dla nauczycieli jako pomoc w utrwalaniu efektów terapii.Efekty zajęć terapeutycznych to:lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym, rówieśniczym, domowym,lepsze osiągnięcia w szkole,wzmocnienie poczucia własnej wartości, lepsze radzenie sobie ze stresem i emocjami,zwiększenie motywacji do podejmowania wartościowych aktywności,poprawa zachowania,poczucie odpowiedzialności za własne życie,nabycie umiejętności przełamywania lęków i trudności,poprawa funkcjonowania rodziny–prawidłowe postawy i umiejętności rodzicielskie,zdrowa komunikacja.Problem zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i szkolnym dzieci i młodzieży ma szeroki zasięg. Wg danych GUS do najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży należały zaburzenia zachowania i emocji -37,1%Na terenie gminy Świdnik skala problemu potwierdza się.Z praktyki terapeutycznej Ośrodka Terapii i Rozwoju wynika,że wśród uczniów zgłoszonych na terapię w 2017r u ponad 60 % występują zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym.Sytuację potwierdzają pracownicy Poradni PP oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni.Podłoże problemu jest złożone i wielowarstwowe.Główne przyczyny to:dysfunkcje rodzin -rodziny niepełne, zrekonstruowane,rozdzielone migracją za pracą; deficyty rozwojowe i procesy społeczne:wirtualna rzeczywistość,deinstytucjonalizacja,konsumpcjonizm,szybkie tempo życia. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają zaniżone poczucie wartości, częściej odczuwają smutek, beznadziejność,doświadczają poczucia osamotnienia i zagubienia,częściej wykazują zaburzenia zachowań:agresja,impulsywność.Zanurzenie w rzeczywistości wirtualnej zaburza nawiązywanie zdrowych relacji i kontaktów w rzeczywistości,wzmacnia negatywne wzorce zachowań-cyberprzemoc.Konsekwencje zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym to:trudności w nauce,problemy wychowawcze,obniżenie szans edukacyjnych,pogłębiająca się izolacja dzieci,co może prowadzić do szukania wsparcia wśród destrukcyjnych grup,zwiększając ryzyko wystąpienia patologii społecznych.Działania projektowe znacznie ograniczą skalę niepokojących zjawisk i będą znaczącą pomocą dla rodziców i szkół w pełnieniu funkcji opiekuńczych,wychowawczych, edukacyjnych.

Uzasadnienie

Projekt”Dajmy im szansę III-zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” obejmuje terapię dla dzieci i rodzin,konsultacje dla rodziców jako pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,społecznych i wychowawczych:nadmierna wrażliwość,zahamowania emocjonalne,brak wiary w swoje możliwości,brak motywacji,nadpobudliwość,brak odporności na stres,lęki społeczne,izolacja,kryzysy rozwojowe.Dlaczego projekt powinien być zrealizowany?Skala problemów rośnie,ponieważ wyzwaniom współczesnego, złożonego świata coraz trudniej sprostać i dorosłym i dzieciom.A zanurzenie w świecie wirtualnym pogłębia problemy i poczucie samotności, bezradności.Ponadto w Świdniku dostęp do bezpłatnej,specjalistycznej pomocy terapeutycznej jest ograniczony.Korzyści dla mieszkańców :uzyskanie bezpłatnej pomocy w Świdniku, bez oczekiwania w kolejce;czas zajęć dopasowany do możliwości dzieci i rodziców;terapia długoterminowa, prowadzona przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Opis lokalizacji

Gmina Miejska Świdnik

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży46 750 zł
2Konsultacje dla rodziców2 890 zł
3Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 5 700 zł
4Terapia rodzin5 985 zł
5Konsultacje dla nauczycieli1 700 zł
6Obsługa księgowa 3 600 zł
7Koordynowanie projektu1 500 zł
8Materiały plastyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych1 550 zł
9Materiały biurowe265 zł
10Poczęstunek w czasie wernisażu prac plastycznych60 zł